Stemmen per persoon
Stemmen per persoon
Bouvigne Waterschap

Maart 2024
Bericht vanuit het bestuur West-Brabant Waterbreed

VOORWOORDJE VOORZITTER AD WIJNEN
Beste partijgenoten,
Als ik dit schrijf, is de zon weer gaan schijnen, eindelijk weer ander weer. Ik denk dat het nog nooit zo nat is geweest in deze winterperiode.
WBWB is een partij voor iedereen die goed vertegenwoordigd is in het bestuur. We hebben pas afgesproken op de bestuursvergadering om u meerdere keren per jaar op de hoogte te houden van hetgeen er zich afspeelt in het waterschap.
Binnen de partij zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter die actief mee wil draaien in het hele gebeuren met de fractie. De ambitie heb ik nog wel, maar de leeftijd gaat meespelen. Ben je geïnteresseerd, laat het weten aan Ad Wijnen.
Peilbesluiten
Vanuit de provincie moeten de peilbesluiten elke 10 jaar worden herzien. Bij ons waterschap is men hier ambtelijk al volop mee bezig. De waterstand moet 20 cm omhoog zonder dat men hier met de grondgebruiker over heeft gesproken. Bijna op geen enkele plaats kan die verhoging plaatsvinden. Men organiseert avonden om de boodschap van de peilbesluiten over te brengen zonder dat men weet of dit haalbaar is. Er is nu afgesproken dat men per gebied de mensen gaat uitnodigen om te kijken of het nut, de noodzaak en de doelmatigheid aanwezig is om het peil te verhogen.
Vee op de dijk
Ons waterschap heeft vele dijken waar in het verleden vee op mocht lopen. Er is in het verleden een voorstel aangenomen dat het vee van de dijken moet. We vinden het echter wel goed dat met grote machines het gras of het onkruid van de dijken wordt afgevoerd. Dit brengt niets anders dan grote kosten met zich mee. Wat mij opvalt is dat bijna bij geen enkel ander waterschap dit verbod er is om vee op de dijk te laten grazen en bij ons wel. Probeer dat maar uit te leggen.
De Fractie
Beste partijgenoten, wanneer u met vragen zit of problemen heeft in uw gebied, neem dan contact op met onze fractie. Zij zullen altijd proberen u met raad en daad bij te staan. Zij weten de weg naar het ambtelijk apparaat makkelijker te vinden dan u zelf, schroom niet en pak de telefoon.
Gr Ad Wijnen voorzitter WBWB


BURGERLID WESSEL DE BEER STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Wessel de Beer. 30 jaar oud en geboren, getogen én – inmiddels met vrouw en dochtertje – woonachtig in Roosendaal. Hier werk ik ook, bij de gemeente, als projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling.
Ik stond namens West-Brabant Waterbreed als nummer 4 op de kieslijst voor de waterschapsverkiezingen 2023. Enerzijds omdat ik meer wilde doen met mijn werkervaring met, voor en bij het waterschap. Anderzijds omdat mijn brede opleidingsachtergrond (civiele techniek, stedelijk water, bedrijfskunde, bestuurskunde) goed samenkomt in specifiek deze bestuurlijke rol. Ondanks een flink aantal stemmen kwam er voor mij helaas geen plekje beschikbaar in het AB. Gelukkig is de rol van burgerlid geïntroduceerd, waardoor ik toch bij enkele commissies aan kan sluiten en mijn inbreng kan geven.


Mijn visie is dat we toekomstige generaties niet mogen opzadelen met de problemen die wij veroorzaken. Ik wil mij inzetten om – waar dat doelmatig is – belangrijke actuele thema’s, zoals klimaatverandering, energieneutraal en circulair werken en het versterken van de biodiversiteit, mee te nemen in de behandeling van de kerntaken van waterschap Brabantse Delta (zorg voor waterveiligheid, schoon water en voldoende water). Ik krijg er energie van wanneer ik zie dat de ambtelijke organisatie en het bestuur elkaar versterken om invulling te geven aan deze kerntaken.
Mocht je vragen voor me hebben, schroom dan niet om contact op te nemen: w.de.beer@brabantsedelta.nl. Allicht tot ziens!


VACATURE: BURGERLID
Wij zijn op zoek naar een derde burgerlid om onze fractie uit te breiden naar 6 enthousiastelingen.
Wie zoeken we?
Wij zoeken een kandidaat:
▪ … woonachtig in het werkgebied van Brabantse Delta (Brabantse gemeenten ten
westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau)…
▪ … die affiniteit heeft met water en openbaar bestuur…
▪ … en zich kan vinden in de waarden en visie van West-Brabant Waterbreed
Wat wordt er van je verwacht?
▪ Dat je gemiddeld zo’n 2-4 uur per week besteedt aan het lezen van stukken en het stellen van kritische vragen hieromtrent
▪ Dat je ongeveer 3 woensdagen per 6 weken beschikbaar bent voor het – bij voorkeur fysiek, op Bouvigne – bijwonen van commissie- en fractievergaderingen

Wat staat daar tegenover?
▪ Je maakt deel uit van de meest diverse fractie van Brabantse Delta
▪ Je sluit aan bij een groep open, eerlijke, nuchtere en gezellige mensen
▪ Je kan ervaring opdoen richting de waterschapsverkiezingen in 2027
▪ Je krijgt een iPad en toegangspas tot Bouvigne in bruikleen
▪ Je krijgt een @brabantsedelta.nl-mailadres (wie wil dat nu niet!)
▪ Je ontvangt per bijgewoonde commissievergadering presentiegeld
▪ Je ontvangt reiskostenvergoeding voor iedere commissie- en fractievergadering
Is jouw interesse gewekt?
Laat het ons weten via w.de.beer@brabantsedelta.nl. Meer informatie nodig? Kijk dan op https://www.west-brabantwaterbreed.nl of neem contact op met één van de huidige fractieleden.


BLOG: LAAGHANGEND FRUIT
Tijdens de AB vergadering van 21 februari ’24 hebben we een klein stukje van het reglement
van orde weer verbeterd en democratischer gemaakt.
De voorbereidingen worden door de werkgroep “nieuwe werkwijze” gedaan en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. In het verleden moest je voor het indienen van moties en amendementen medeondertekenaars zoeken. Bij het indienen van moties en amendementen hoef je nu geen medeondertekenaars meer te hebben. Ieder Algemeen Bestuurslid kan die nu indienen, vrijheid, blijheid, maar wel met verantwoordelijkheid.
Ook is nu duidelijk wat en wie een initiatiefvoorstel vanuit het Algemeen Bestuur gaat behandelen en hoe dat in zijn werk gaat. Eerst komt het in een commissie waar het AB over kan debatteren en het DB mag haar mening geven.
Tijdens een commissievergadering is uitvoerig stilgestaan bij de “nieuwe werkwijze ”en tijdens de Algemeen Bestuursvergadering hebben we het “laaghangend fruit” geplukt in een monistisch systeem. Monisme en dualisme zijn natuurlijk niet te vergelijken en zijn net zo verschillend als appels en peren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *