Stemmen per persoon
Stemmen per persoon
Bouvigne Waterschap

Beter water, ook voor later!
West-Brabant Waterbreed werkt lokaal en onafhankelijk en is niet gebonden aan politieke of ideologische bewegingen. We zijn de partij in waterschap Brabantse Delta die opkomt voor de waterbelangen van alle inwoners en bedrijven in West- en Midden-Brabant: agrarische en recreatieve bedrijven, industrie en inwoners van onze dorpen en steden.
West-Brabant Waterbreed verenigt mensen uit de praktijk met bestuurlijke ervaring, kennis en een brede visie op water, klimaat, financiën, natuur en ruimtelijke ordening. Onze kandidatenlijst is samengesteld op basis van ervaring, motivatie, kennis en regionale spreiding over het werkgebied. Op die manier hebben we binding met de praktijk en korte lijnen met onze inwoners en bedrijven.


Speerpunten verkiezingsprogramma 2023
1. Voldoende water is een kerntaak van het waterschap. West-Brabant Waterbreed wil investeren in een toekomstbestendig zoetwatersysteem, dat water vasthoudt voor tijden van droogte en water afvoert bij extreme neerslag.
2. Schoon water is een kerntaak van het waterschap. West-Brabant Waterbreed wil investeren in de rioolwaterzuiveringen van de toekomst, zodat microplastics en medicijnresten uit het afvalwater worden gezuiverd.
3. Waterveiligheid is een kerntaak van het waterschap. West-Brabant Waterbreed wil investeren in veilige dijken en onderzoek doen naar innovatieve methodes om de kans op en de gevolgen van wateroverlast zo klein mogelijk te maken.
4. Klimaatverandering heeft grote invloed op de werkzaamheden van het waterschap. West-Brabant Waterbreed wil investeren om de gevolgen van het veranderende klimaat beheersbaar te houden. Het waterschap werkt in 2030 energieneutraal en circulair en versterkt de biodiversiteit.
5. Water en bodem vormen de basis voor de inrichting en het gebruik van het buitengebied en dorpen en steden. Het waterschap stuurt actief en zoekt samenwerking met andere overheden, landbouw, natuur en drinkwaterbedrijven.
6. West-Brabant Waterbreed wil de kosten voor schoonwater, waterveiligheid en een robuust watersysteem niet afwentelen op toekomstige generaties. Om de lasten betaalbaar te houden, werkt het waterschap slim en efficiënt en investeert samen met anderen.

2 gedachten over “Speerpunten waterschap verkiezingen 2023”
 1. Hoi! ik lees de speerpunten en heb wat opmerkingen:
  . Het toevoegen van spaties en wit tussen de punten verbetert de leesbaarheid.
  . Ik begrijp wat jullie willen uit die 6 punten. Mijn vraag is nu: Hoe Dan? Wat zijn concrete plannen?
  waar gaan we aan de slag?
  . Ik zou graag willen weten wat jullie de afgelopen 4 jaar hebben gedaan. Voorstellen die aangenomen zijn, steun, stemgedrag en meer op basis waarvan ik zou moeten besluiten op jullie te stemmen
  Groet,
  Jenneke

  1. Hoi Jenneke
   Hierbij een overzicht wat er de afgelopen periode gebeurt is.
   In het bestuursakkoord wordt o.a. de afspraak gemaakt om de jaarlijks lasten van het waterschap 2,5% plus inflatie te laten stijgen. Dit wordt dan vertaalt in een jaarlijkse stijging van ma 4,5%
   Een belangrijk besluit dat al in 2018 is genomen, nl een extra zoetwaterinlaat bij de rode vaart komt in 2019 in uitvoering.
   Ook wordt er in 2019 een besluit genomen om in het kader van de KRW en 10 tal vistrappen aan te leggen. Vis in het water van de Brabants delta is een belangrijk criterium bij het behalen van de KRW doelen.
   Door een uitspraak van de rechter mogen de bermen van wegen niet meer meegeteld worden bij de weg. Hierdoor dalen in inkomsten van het wegennet voor het waterschap. Het waterschap mag dit grotendeels alleen compenseren bij ongebouwd. Dit geeft voor 2020 een grote tariefsverhoging voor ongebouwd.
   In 2019 beginnen we ook met plannen te maken voor dijkverzwaring bij het dorp Terheijden. Terheijden is een dorp aan de rivier de Mark. In samenspraak met de bewoners proberen we voor iedereen een aanvaardbare oplossing te vinden. Dit is een proces wat niet geheel vlekkeloos verloopt. Bij inspraak worden verwachtingen gewekt die lang niet altijd ingewilligd kunnen worden. Dit gaan we waarschijnlijk ook nog meemaken in de nieuwe omgevingswet.
   In 2020 gaat er vanuit het bestuur een advies richting de Delta commissaris. In het advies vraagt het bestuur om af te zien van het zout maken van het Volkerak Zoommeer. Uiteindelijk gaat dit advies ook ingewilligd worden. Door veranderen inzichten wordt het hebben van een zoetwatermeer belangrijk gevonden. Alle acties om het meer zout te maken staan nu op hold.
   In maart 2020 doet ook bij het waterschap corona roet in het eten gooien. Vele bijeenkomsten gaan in het begin niet door. Vrij snel doet online zijn intrede bij het bestuur en bij de medewerkers. Met deze toch beperkte manier van vergaderen proberen we het beste van te maken.
   In de zomer van 2020 gaat het plan Weimeren van start. Weimeren moet een Natte Natuurparel worden in het kader van natuurnetwerk Brabant. Het waterschap is trekker van de plan, waarbij verschillende partners bij betrokken zijn, zoals Brabants landschap en natuurmonumenten. Er zit ook een dijkverzwaring in dit plan. Door meer klei uit de omgeving op de dijk te plaatsen mogen hier wel koeien op de dijk. Later zal hier best wel discussie over ontstaan.
   De stof Pfas doet zijn intrede in het waterschap. Vele baggerprojecten komen stil te liggen. Later worden de normen weer hanteerbaar. In de jaren 23 en 24 zijn er onder andere hierdoor duidelijk meer baggeractiviteiten te verwachten.
   Aan het eind van 2020 de Afvalwaterpersleiding op de agenda. Door niet juiste financiële benadering van dit project blijkt er meer geld uitgeven dan gedacht. Alles bij elkaar rond de 11 miljoen meer. Dit doet veel stof opwaaien. Er wordt een onderzoek gestart door de rekenkamer. Die komt met de conclusie dat de processen beter moeten. De bevindingen van de rekenkamer worden overgenomen door het Bestuur, en in uitvoering gebracht.
   In het begin van 2021 wordt er gestart met het opstellen van het Water Beheers Programma 2022 2027. In een waterbeheer programma worden de op de onderdelen waterketen, waterveiligheid en watersystemen richting gegeven aan het beleid in de periode 22 -27. De KRW is een belangrijk gegeven waar we in 2027 aan moeten voldoen. De doelen van de KRW worden zoveel mogelijk opgenomen in het waterbeheer programma. Zo proberen we bij het waterschap de doelen van de KRW concreet uit te werken.
   In 2021 worden de eerste plannen gemaakt om enkele waterschappen die wel slib leveren aan SNB maar geen aandeelhouder zijn, aandeelhouder te laten worden. Het voordeel voor Brabants delta is dat hiermee de leveringszekerheid beter geborgd is. Hierdoor kunnen de kosten dalen.
   Droogte wordt een steeds groter probleem. Ook voor het waterschap. In 2021 worden de eerste plannen uitgewerkt om droogte/verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan.
   In 2022 maakt het waterschap plannen voor dijkverzwaringen langs de mark van Terheijden stroomafwaarts richting Etten Leur. Hier is bij 1 dijkvak veel bezwaar. Het vee wat al jaren op de dijk loopt mag na de verzwaring niet meer op de dijk. Dit vinden de eigenaren/gebruikers maar niets. Ze gaan bezwaar maken. Om zo weinig mogelijk kostbare tijd te verliezen doen we als bestuur een poging om de partijen bij elkaar te brengen. Dit lukt gedeeltelijk. Binnenkort gaat de eerste schop de grond in.
   In 2022 blijkt ook dat het Hoog Water Beschermingsplan niet lekker loopt. Door vele vertragingen van velerlei aard worden de gewenste 50 km dijkverzwaringen van primaire keringen niet gehaald. De problemen hebben vooral te maken met het feit dat veel partijen bij betrokken zijn, die alle hun eigen werkwijze hebben.
   Plas Caron
   Verduurzaming pachtbeleid
   Doorstart Markdal
   Renovatie waterontvangststation Nieuwveer

   Succes met je keuze,

   Clasien de Regt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *